opc_loader

Wensenlijst

info@borgmanvandijk.nl
Print deze pagina:

Verkorte Leveringsvoorwaarden 

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2 Mondelinge aanbiedingen door Borgman van Dijk of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn

bevestigd.

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Borgman van Dijk door zijn

bevestiging.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in

drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Borgman van Dijk bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en

worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Borgman van Dijk binden de laatste niet,

voor zover ze door hem niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers

en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6-2 Indien na de overeenkomsten de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al

geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht

de overeenkomst te ontbinden.

6-3 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met hoofdsom.

Artikel 7 Betaling.

7-1 Bij leveren van goederen dient de betaling bij aflevering te geschieden of vooraf per bank.

Bij werkzaamheden dient de betaling binnen 8 dagen na oplevering plaats te vinden.

7-2 Borgman van Dijk is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is

ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending

van de facturen.

7-3 Borgman van Dijk is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever

alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de

kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 8 Annuleren.

8-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht door Borgman

van Dijk reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostbare prijs inclusief lonen

en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Borgman van Dijk gehouden tot een

volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

Opdrachtgever zal eveneens aan Borgman van Dijk als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de

overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Borgman van Dijk te vrijwaren tegen vorderingen van derden

als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

8-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Borgman van Dijk zich alle rechten voor om volledige

nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Materialen

9-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt, het te

gebruiken materiaal wordt zoveel mogelijk bij elkaar passend uitgezocht.

9-2 Verschillen in structuur en kleur, vlekjes, aders en dergelijke zijn geen materiaalfouten.

Kleine maatafwijkingen zijn in natuurproducten toelaatbaar.

Artikel 15 Garantie.

15-1 Gedurende een vooraf overeengekomen periode na levering verleend Borgman van Dijk aan de opdrachtgever

garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan.

Borgman van Dijk zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken

dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Borgman van Dijk na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of

gebruikte goederen levert.

15-2 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

15-4 Breuktegels dienen te worden gebruikt als zaagstuk.

Boven 2% breuk mogen breuktegels worden omgeruild.

Artikel 16 Leveringstermijnen.

16-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij

niet tijdige leveringen dient de opdrachtgever Borgman van Dijk schriftelijk in gebreke te stellen.

16-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Borgman van Dijk zijn de

goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

16-3 Opdrachtgever kan op geen enkele wijze aanspraak maken op schadevergoeding bij het overschrijden van een

levertermijn.

Artikel 17 vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Borgman van Dijk aangegeven.

Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door afwijkende kleine vrachtwagen of

expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Indien het losadres niet bereikbaar is,

worden de goederen zo dichtbij mogelijk gelost.

Artikel 19 Aansprakelijkheid.

19-1 Borgman van Dijk is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of

indirect gevolg van:

  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn

ondergeschikten, dan wel andere personen die door of

vanwege hem te werk zijn gesteld;

  1. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van

de geleverde zaken;

  1. Beschadigden aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van

buitenaf;

  1. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  1. Enige andere van buiten afkomende oorzaken.
  2. Vertraagde leveranties.

Artikel 21 Reclame.

21-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op

gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Borgman van Dijk terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de

opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Borgman van Dijk wijst op gebreken, die bij grondig

onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is

geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

21-2 Haarscheuren, tegels dienen vrij van haarscheuren te worden afgeleverd. Het optreden van haarscheuren na

levering en aanvaarding van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.

21-3 Borgman van Dijk dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal

een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

21-4 Verwerken van de geleverde materialen is accepteren.

Verwerkte materialen kunnen niet retourgenomen of omgeruild worden.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.

22-1 Zolang Borgman van Dijk geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de

uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft

ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Borgman van Dijk.

 

Onze complete leveringsvoorwaarden zijn bij ons op te vragen. Deze zijn tevens gedeponeerd bij de KvK Veluwe en Twente.